Att omvandla vårt orörda naturlandskap till ett bullrande, blinkande industriområde är OFÖRSVARBART!!!  Obs! Gröningeområdet är INTE LÄNGRE UTPEKAT SOM RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK  av Energimyndigheten då man bland annat tagit större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden. Vi kräver att de beslutsfattande politikerna i Kinda omedelbart utnyttjar vetorätten och säger NEJ till storskalig vindkraftsindustri i detta område! Vi kräver att kinda kommuns vindkraftsplan OMEDELBART UPPDATERAS på ett sådant sätt att vindkraftsindustrier i Horn hycklinge med omnejd OMÖJLIGGÖRS! Bevara vår största tillgång - Stillheten i vårt orörda naturlandskap!

--------------------------------------------------------------------------------
Källa: Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL;

Roterande rotorblad på dagen och en natthimmel som störs av blinkande röda ljus. Håller vi på att utrota tystnaden och mörkret i vårt land? Är inte vindkraft en verksamhet för redan industrialiserade områden?
Vindkraften bidrar inte till minskade koldioxidutsläpp i Sverige, eftersom svensk elproduktion redan är i det närmaste koldioxidfri.

Elbehovet är normalt sett stort på vintern i norra Europa eller på högsommaren i varma länder. Då är det ofta högtryck/vindstilla och vindkraften står still. Vindkraftens kapacitetsfaktor är generellt låg. Kalla dagar och dagar med högtryck är kapaciteten ofta 0%. Eftersom vindkraftverk matar in el i nätet när det blåser, och inte när kraften behövs, så måste hela tiden motsvarande elproduktion balanseras genom pådrag eller stopp av andra produktionsenheter. Kraftnätet för att stödja vindkraften är alltid stort, utbrett och kostnadskrävande. Ledningsgator för kraftledningar kräver sin tribut i terrängen och utgör tillsammans med långtradarvägar fram till vindkraftverken en betydande risk för miljöförstöring.

Några av de största miljöproblemen med vindkraft är buller och rörliga skuggor. Vindindustrins simuleringar av buller och skuggor ger ofta betydligt lägre värden än vad som blir fallet i verkligheten. En oberoende konsult bör därför anlitas för att kontrollera vindindustrins värden. Detta är särskilt viktigt i miljöer som för övrigt är ostörda.

Vindkraftsparker bör betraktas som industriområde eller industriella anläggningar och dessa förtar ofta möjligheterna till rekreation och möjligheter att utnyttja allemansrätten i området.

Skövlingen av naturen i området negligeras av vindbolagen. Omfattande påverkan kommer att bli följden av varje vindkraftsetablering. Omfattande uthuggning av skog för verk och vägar måste ske. Vägar kräver bärighet och möjlighet till kurvtagning för långtradare, varvid omfattande påverkan på naturen blir följden.

Varje vindkraftverk kräver ett betongfundament om ca 15 gånger 15 meter. Fundamentet väger mellan 1500 och 2000 ton. Grundläggningen av vindkraftverken och etableringen av tillfartsvägar kommer också att påverka grundvatten och vattenflödet i området.

Att vistas i närheten av vindkraftverk i drift är livsfarligt, särskilt på vintern eftersom isbildning ofta förekommer på vingarna. Isstycken kan kastas flera hundra meter  och riskerar att bli direkt dödande projektiler. (...) säkerhetsföreskrifterna runt de högsta verken undantar mycket stora markområden, upp till ett hundra hektar runt varje vindkraftverk, från allmänhetens fria tillträde.

Allmänhetens möjlighet att utnyttja den omhuldade sedvanerätten - allemansrätten - för rekreation och friluftsliv, begränsas givetvis starkt av vindkraftsetableringarnas krav på stora säkerhetsområden med tillträdesförbud.

En undersökning från 2008 genomförd av den danska Energistyrelsen visar att 56%  av alla fastigheter i närheten av vindkraftverk tappar i värde.

--------------------------------------------------------------------------------
Läs gärna hela texten "Vår syn på vindkraft".
Du hittar den på Föreningen Svenskt Landskapsskydds hemsida: www.landskapsskydd.se

--------------------------------------------------------------------------------
Expertlarm: VINDKRAFTVERKEN MASSAKRERAR ROVFÅGLAR Läs artikeln här

--------------------------------------------------------------------------------
MASSDÖD AV ÖRN RUNT NORSKA VINDKRAFTVERK Läs artikeln här

--------------------------------------------------------------------------------

Konsumentverket sviker sitt primära uppdrag  /Klimatsans 2017-12-31
"Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har konstaterat att domstolarna tar politisk hänsyn beträffande vindkraft som man inte har stöd för i miljölagstiftningen..."

OLAGLIGA VINDKRAFTVERK I SVERIGE /Klimatsans 2017-11-01
Dagens vindkraftverk är jättestora maskiner.200 ton kan jämföras med ett SJ-lok som väger 90 ton. Två sådana maskiner skall alltså valsa runt hela horisonten på 100 meters höjd. När det gäller vindkraft åsidosätter myndigheter och rättsväsende lagar och bestämmelser som syftar till att skydda svensk natur och medborgarnas hälsa. Det sker i stor skala.Här anges några aktuella exempel: Miljöbalken:ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

Vindkraftsfiaskot i Sverige /Klimatsans 2017-07-19
Europas vindkraft 2015 och 2016 /Klimatsans 2017-07-16
Vindkraft är en miljömässig förlustaffär /Klimatsans 2017-07-19  

"NÄR DET INTE BLÅSER LAGOM MÅSTE VINDKRAFTEN ERSÄTTAS"/Klimatsans 2017-07-02
"Stora vindparker är industrilandskap, 600 meters säkerhetsavstånd mellan tornen och flera kilometers ljudskiljande avstånd till bostäder krävs för höga vindmöllor med 120 meters rotordiameter. (...) Eftersom det är farligt att vistas nära tornen kan skogen knappast utnyttjas till något annat.När det blåser mycket kan elnätet överbelastas. Om det blåser alltför mycket, måste verken stängas. När det blåser för litet, produceras nästan ingen el.I båda fallen måste vatten- och kärnkraft ersätta..."


Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
Vindkraftens lågfrekventa buller - en kunskapssammanställning:

"Det blir uppenbart för allt fler att vindkraftsanläggningar genererar ett mycket störande ljud även på stora avstånd, ända upp till 10 kilometer. Det handlar om ett lågfrekvent ljud som ofta hörs mer inomhus än utomhus samt att personer säger att det "känns i kroppen". De regler som styr den svenska tillståndsgivningen har ännu inte påverkats av dessa erfarenheter och inte heller är forskning i Sverige om ljudalstring deltagande av både nationell och internationell expertis rapporterades i nov 2014. I denna studie sägs att man inte kan utesluta att amplitudmodulerat lågfrekvent ljud kan medföra negativ inverkan på människors hälsa.

Forskarna anser att ytterligare forskning är nödvändig. Man säger också i denna rapport att amplitudmodulerat ljuds störningsgrad inte fångas upp med de standardmetoder som används för mätningar av vindkraftsbuller. Det är anmärkningsvärt att svensk forskning om vindkraft har kunnat bortse från ljuds störande effekter, psykoakustiska effekter, trots att det är väl känt inom arbetslivet. Regelverket som styr miljökrav på vindkraftinstallationer är baserat på beräkningar, mätningar och redovisning av medelvärde för A-vägda decibelvärden. Detta mätetal är dock inte invändningsfritt när det gäller att beskriva ljudets störningsgrad."

Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
"VIND-INDUSTRIN AVSLÖJAD" /Klimatsans 2017-06-05
"Tillsammans i hela världen måste vi utbilda varandra om vind-industrins sätt att verka, hur den exploaterar naturen, hur den missbrukar makten med hela sin potens"

Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
"FAKTA OM KLIMATET" / Klimatsans 2017-06-04

Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
"SANNINGEN DÖLJS OM VINDKRAFTBULLRET" /Klimatsans 2016-05-07

Läs mer här
....................................................................................................................................
"VAD ÄR INFRALJUD?" /Klimatsans 2016-04-27 "Även om vi inte kan höra infraljud så påverkas vår kropp av det"

Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
"BULLER FRÅN VINDKRAFTVERK" / klimatsans 2016-05-01

Läs hela artikeln
....................................................................................................................................
"Infraljud från vindkraftverk är en hälsorisk"   Artikel publicerad i Läkartidningen. Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk (...) Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet... 

Läs hela artiklen: Infraljud från vindkraft är en hälsorisk
....................................................................................................................................
Källa: Göran Holm, Professor/Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
"Akustisk strålning från vindkraftverk en hälsofara" (...)

Forskning vid Karolinska Institutet visade att bullret från vindkraftverk är underskattat. Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både vägar och flyg vid motsvarande ljudstyrka. Var tredje person uppger att de blir störda eller mycket störda även om bullret inte får överskrida 40 dBA intill bostaden. Sömnproblem har rapporterats i större omfattning. (...) Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom har rapporterats som ett Wind turbine syndrome i USA och har lett till krav om skyddsavstånd på minst 2 km. I Tyskland har man ett gränsvärde på 35 dBA.

The Wind turbine syndrome är liktydigt med det Metabola syndromet, där vi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har visat hur stress kan orsaka högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Stressfaktorer såsom störd sömn ger en ökad insöndring av stresshormoner cortisol och adrenalin. Det var först på 50-talet man kunde visa att rökning orsakar lungcancer och först ett 20-tal år senare även hjärt-kärlsjukdom. Även asbest som orsak till cancer var en sen upptäckt.

På samma sätt måste den akustiska strålningen och inte minst effekter av det lågfrekventa ljudet från vindkraftverk utredas. (...)
Någon kunskap finns ännu inte hos tillstånds-/tillsynsmyndigheter.

Läs hela skrivelsen: http://www.motvind.biz/artiklar/Akustisk_stralning_Goran_Holm.pdf
....................................................................................................................................
"400 ton tungt vindkraftverk har vält" /Vetlandaposten

Läs artikeln här

 

Kontakta oss

Vi kräver att Kindas politiker säger NEJ till vindindustri i Gröningeområdet!

Bevara vår största tillgång - Stillheten i vårt orörda naturlandskap!

Stöd vindstilla.nu i Horn Hycklinge! Nej till vindkraft i Horn!

Vindkraft i Horn Hycklinge - NEJ tack! © Copyright vindstilla.nu